מכרזים

מכרז 01/2023 – לביצוע עבודות תחזוקה , ניקוז , שימור קרקע , תשתיות ופיתוח ברשות ניקוז שקמה בשור

מכרז פומבי  01/2023

מכרז לביצוע עבודות תחזוקה, ניקוז, שימור קרקע, תשתיות ופיתוח ברשות ניקוז שקמה בשור

 

 1. רשות ניקוז שקמה בשור ( להלן : "הרשות" או "המזמינה" ), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות תחזוקה, ניקוז, שימור קרקע, תשתיות, ופיתוח ברשות ניקוז שקמה בשור ( להלן : העבודות), זאת לתקופה בת 12 חודשים. לרשות תהיה האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות בעוד ארבע (4) תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת. מובהר כי הרשות תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות מול כל קבלני המסגרת או מול חלקם בלבד. לקבלנים שלא הוארך ההסכם מולם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות בעניין זה
 2. מכרז זה הינו מכרז מסגרת בהתאם להוראות תקנה 17ו לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, ובהתאם לכם בכוונת המזמינה לבחור עד ­­­4 קבלנים זוכים כקבלני מסגרת לביצוע עבודות בהתאם להוראות מכרז זה.
 3. מכרז זה מתבסס על מחירון המזמינה, ובכל האמור לעבודות שאינן מתומחרות במחירון המזמינה, על פי מחירון "דקל" מאגר מחירי בניה ותשתיות המעודכן (להלן: "מחירון דקל").

על המציעים יהיה לנקוב באחוז ההנחה (עד עשירית האחוז) אשר תוענק למזמינה על ידי המציעים ואשר תחול על כל סעיפי מחירון המזמינה ו/או מחירון דקל.

 1. לאחר בחינת הצעות המציעים תבצע המזמינה ממוצע של שיעורי ההנחה שיוצעו על ידי שלושת המציעים שההנחה שניתנה על ידם הינה הגבוהה ביותר (וככל ויהיו פחות משלושה מציעים- ממוצע של הצעות המציעים)- והנחה זאת תהווה את "הנחת הבסיס" אשר תחול על כל המציעים שיבחרו כזוכים ואשר יהוו חלק ממאגר הקבלנים של המזמינה.
 2. קבלן אשר יקבע כמתאים להיכלל במאגר הקבלנים על פי מכרז מסגרת זה, יידרש לאשר את הנחת הבסיס. ככל והקבלן לא יאשר את הנחת הבסיס כאמור, לא יוכל להוות חלק ממאגר קבלני המסגרת, והמזמינה תהיה רשאית לצרף קבלן אחר למאגר תחתיו.
 3. כאמור, עקב השטח הנרחב ופיזור העבודות, מבקשת הרשות במסגרת מכרז זה להתקשר עם מספר קבלנים בעת ובעונה אחת אשר יופעלו מפעם לפעם ע"פ שיקול דעתה של הרשות כמפורט במסמכי המכרז.

לעניין זה תהיה רשאית הרשות לבצע התמחרות בין קבלני המסגרת לביצוע עבודות על דרך של מתן הנחה מעבר להנחת הבסיס ו/או לבחור קבלן לביצוע עבודות כאלה או אחרות. ככל והרשות לא ביצעה הליך של התמחרות כאמור, תפעל הרשות ככל הניתן לחלוקה הוגנת ושיוויונית של העבודות בין הקבלנים (האמור יחול בהתייחס להזמנות עבודה שאינן נובעות מהליך התמחרות כאמור).

 1. סיור קבלנים חובה יערך בתאריך 20/02/2023 יום ד' בשעה 9:00. בכניסה לאיבים .
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של 2,000 ₪ החל מתאריך סיור הקבלנים ועד ל 27/02/2023 בשעה 12:00 בשעות העבודה הרגילות במשרדי רשות ניקוז שקמה בשור רח' הגורן 8 פארק תעשייה עומר, מומלץ לתאם טלפונית טרם ההגעה בטלפון 08-6901222.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות הוא 02/03/2023 יום ה' עד השעה 12:00. את ההצעות יש להפקיד בצירוף כל האישורים, המסמכים וערבות המכרז כמפורט במסמכי המכרז, בתיבת המכרזים של הרשות רשות ניקוז שקמה בשור ברח' הגורן 8 פארק תעשייה עומר

טל 08-6901222.

 1. תנאי סף להשתתפות במכרז הינם, בין השאר, היות המציע קבלן רשום, במועד הגשת ההצעות, בפנקס הקבלנים כמורשה לעסוק בקבוצת סיווג ג-1 ענף 200 תשתיות ופיתוח וכן על המציעים להיות בעלי ניסיון בביצוע עבודות ניקוז בנחלים כמפורט במסמכי המכרז (סעיף 2 – תנאי סף), כמו כן על המציעים להציג אישור עדכני מרו"ח ו/או משלטונות מס הכנסה ומע"מ כאמור במסמכי המכרז, היות המציע בעל אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, כמפורט במסמכי המכרז וכן נסיון כמפורט במסמכי המכרז.
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

פיני בדש
יו"ר הרשות

שתף:

מסמכים