מכרזים

הסתיים! מכרז פומבי 02/2020 – פיתוח טיילת שלב ב' קטע מערבי לאורך אגם פארק ירוחם

 

הסתיים! מכרז פומבי 02/2020 – פיתוח טיילת שלב ב' קטע מערבי לאורך אגם פארק ירוחם

 

 1. רשות ניקוז שקמה בשור (להלן : הרשות) מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות פיתוח טיילת שלב ב' קטע מערבי לאורך אגם ירוחם הנמצא על ערוץ נחל רביבים (להלן : העבודות).
 2. סיור קבלנים חובה יערך בתאריך 22.06.2020 יום ב' בשעה 10:00 נפגשים: בכניסה לפארק אגם ירוחם.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של 1,000 ₪ ( אשר לא יוחזרו), החל מתאריך סיור הקבלנים ועד ל 30.06.2020 יום ג' בשעה 12:00  בשעות העבודה הרגילות במשרדי רשות ניקוז שקמה בשור רח' הגורן 8 פארק תעשייה עומר, (שימו לב משרדי הרשות עברו למשכנם החדש ברח' הגורן 8).  מומלץ לתאם טלפונית טרם ההגעה בטלפון 08-6901222.
 4. שאלות הבהרה תתקבלנה אך ורק באמצעות מייל למייל הבא: amir@besor.org.il  לא יאוחר מתאריך 01.07.2020 יום ד' בשעה , 12:00. על המציע לוודא טלפונית את הגעת המייל.
 5. מועד אחרון להגשת ההצעות הוא 07.07.2020 יום ג' עד השעה 12:00. את ההצעות יש להפקיד בצירוף כל האישורים, המסמכים וערבות המכרז כמפורט במסמכי המכרז, בתיבת המכרזים של הרשות רשות ניקוז שקמה בשור ברח' הגורן 8 פארק תעשייה עומר .
 6. תנאי סף להשתתפות במכרז הינם, בין השאר, היות המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים כמורשה לעסוק בקבוצת סיווג ג' 1 ענף 200 וכן בעל ניסיון רלוונטי והוכחת ביצוע בשנים עבודות כמפורט במסמכי המכרז. אישור עדכני מרו"ח ו/או משלטונות מס הכנסה ומע"מ כאמור במסמכי המכרז, היות המציע בעל אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, כמפורט במסמכי המכרז וכן נסיון כמפורט במסמכי המכרז.
 7. כמו כן תנאי סף הינו המצאת שיק בנקאי/ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 250,000 ₪ כפי שמפורט במסמכי המכרז (מסמך ד').
 8. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, בכפוף להוראות דין.
 9. אין הרשות מתחייבת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה.
 10. אופן ההחלטה על הזוכה במכרז יהיה בכפוף לעמידתו בכל תנאי הסף וכן בכפוף לאופן בחירת ההצעה הזוכה כפי שיפורט במסמכי המכרז.
 11. תוקף הצעות המציעים יהיה עד 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (לרבות מועדים מוארכים) (להלן: "תוקף ההצעה").

פיני בדש
יו"ר הרשות

שתף:

מסמכים