מכרזים

מכרז פומבי 01/2022 – בניית גשרים פארק אגם ירוחם

 

מכרז לביצוע 01/2022  ברשות ניקוז שקמה בשור

 

 1. רשות ניקוז שקמה בשור ( להלן : הרשות ), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות בניית גשרים בפארק אגם ירוחם ( להלן : העבודות).
 2. סיור קבלנים חובה יערך בתאריך 5.9.2022 יום ב' בשעה 08:30 נפגשים: במשרדי מנהלת פארק אגם ירוחם.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו) החל מתאריך סיור הקבלנים ועד ל 12.9.2022 יום ב' בשעה 12:00 בשעות העבודה הרגילות במשרדי רשות ניקוז שקמה בשור רח' הגורן 8 פארק תעשייה עומר, מומלץ לתאם טלפונית טרם ההגעה בטלפון 08-6901222.
 4. שאלות הבהרה יש לשלוח למייל: Lior@besor.org.il עד לתאריך 11.9.2022 עד השעה 12:00. את שאלות ההבהרה יש להעביר בפורמט WORD, וכן לאשר את קבלת השאלות אצל מר ליאור דבוש בטלפון 0546142969 רק שאלות הבהרה שניתן אישור על קבלתם במייל חוזר ייענו , התשובות יפורסמו באתר של הרשות עד לתאריך 15.9.2022 עד השעה 12:00.
 5. מועד אחרון להגשת ההצעות הוא 19.9.2022 יום ב' עד השעה 12:00. את ההצעות יש להפקיד בצירוף כל האישורים, המסמכים וערבות המכרז כמפורט במסמכי המכרז, בתיבת המכרזים של הרשות רשות ניקוז שקמה בשור ברח' הגורן 8 פארק תעשייה עומר . לא ניתן להגיש הצעות בכל דרך אחרת, לרבות לא באמצעות רשות הדואר. הצעה שתוגש שלא בהתאם להוראות סעיף זה, תיפסל
 6. תנאי סף להשתתפות במכרז הינם כמפורט במסמך ב' להלן.
 7. כמו כן תנאי להשתתפות במכרז הינה סף הינו המצאת שיק בנקאי/ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 300,000 (שלוש מאות אלף) ₪, לפקודת רשות ניקוז שקמה בשור, והכל כפי שמפורט במסמכי המכרז.
 8. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. אין הרשות מתחייבת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה.
 10. אופן ההחלטה על הזוכה במכרז יהיה בכפוף לעמידתו בכל תנאי הסף וכן בכפוף לאופן בחירת ההצעה הזוכה כפי שיפורט במסמכי המכרז .
 11. תוקף הצעות המציעים יהיה עד 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ( לרבות מועדים מוארכים ) (להלן :"תוקף ההצעה")

 

פיני בדש

יו"ר הרשות

שתף:

מסמכים