מכרזים

מכרז פומבי 01/2021 – שיקום באר על גדת נחל גרר

שיקום באר אנטילה על גדת נחל גרר

  1. רשות ניקוז שקמה בשור ( להלן : הרשות ) מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות שיקום באר אנטילה על גדת נחל גרר ( להלן : העבודות).
  2. סיור קבלנים חובה יערך בתאריך 12.08.2021 יום ה' בשעה 10:00 נפגשים: בכניסה לקיבוץ רעים.
  3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעלות של 500 ₪ ( אשר לא יוחזרו), החל מתאריך סיור הקבלנים ועד ל 24.08.2021 יום ה' בשעה 12:00  בשעות העבודה הרגילות במשרדי רשות ניקוז שקמה בשור רח' הגורן 8 פארק תעשייה עומר, (שימו לב משרדי הרשות עברו למשכנם החדש ברח' הגורן 8).  יש לתאם טלפונית טרם ההגעה בטלפון 050-9901915.
  4. מועד אחרון להגשת ההצעות הוא 24.08.2021 יום ג' עד השעה 12:00. את ההצעות יש להפקיד בצירוף כל האישורים, המסמכים וערבות המכרז כמפורט במסמכי המכרז, בתיבת המכרזים של הרשות רשות ניקוז שקמה בשור ברח' הגורן 8 פארק תעשייה עומר .
  5. תנאי סף להשתתפות במכרז הינם, בין השאר, היות המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים כמורשה לעסוק בקבוצת סיווג ג' 1 ענף 100 וכן בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בעבודות שיקום ושימור מבנים , לרבות העסקת משמר מוסמך , וניסיון בביצוע עבודות שימור מבני כורכר בטכניקות ובחומרים מסורתיים . אישור עדכני מרו"ח ו/או משלטונות מס הכנסה ומע"מ כאמור במסמכי המכרז, היות המציע בעל אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, כמפורט במסמכי המכרז וכן נסיון כמפורט במסמכי המכרז.
  6. כמו כן תנאי סף הינו המצאת שיק בנקאי/ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 40,000 ₪ כפי שמפורט במסמכי המכרז (מסמך ד').
  7. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, בכפוף להוראות דין.
  8. אין הרשות מתחייבת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה.
  9. אופן ההחלטה על הזוכה במכרז יהיה בכפוף לעמידתו בכל תנאי הסף וכן בכפוף לאופן בחירת ההצעה הזוכה כפי שיפורט במסמכי המכרז.
  10. תוקף הצעות המציעים יהיה עד 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (לרבות מועדים מוארכים) (להלן: "תוקף ההצעה").

 

פיני בדש
יו"ר הרשות

שתף:

מסמכים