הזמנה להצטרפות למאגר יועצים ו/או מתכננים רשות ניקוז שקמה בשור

הזמנה להצטרפות למאגר יועצים ו/או מתכננים רשות ניקוז שקמה בשור

1. כללי

1.1 רשות ניקוז שקמה בשור (להלן: “רשות הניקוז”), הינה תאגיד שהוקם על פי חוק, ובכוונתה לפעול להקמת מאגר למתן שירותים ו/או לביצוע עבודות, בתחומים המפורטים להלן (להלן: “מאגר יועצים” ו/או “מאגר”).

1.2 ניתן לפנות לרשות הניקוז בבקשה להיכלל במאגר, בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים להלן ובהתאם לאמות המידה לצירוף למאגר בתחום הרלוונטי, הכל כמפורט להלן.

1.3 אין בפרסום הזמנה זו ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות רשות הניקוז להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד מתנאי סף להצטרפות למאגר ו/או קריטריונים אחרים של איכות ו/או כדי לגרוע מזכות רשות הניקוז להוסיף תנאי סף נוספים ו/או קריטריונים של איכות בפניות לנותני השירותים, ו/או תחומי תכנון ויעוץ נוספים כהגדרתן להלן.

1.4 מודגש כי מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר יועצים לביצוע עבודות/שירותים, לפי העניין. אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי לחייב את רשות הניקוז באופן כלשהו להזמין עבודות/שירותים כלשהם מאיזה מנותני השירותים אשר ייכללו במאגר ו/או כדי למנוע מרשות הניקוז לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים או נותני שירותים חדשים ו/או לאתר יועצים או נותני שירותים נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או לצאת למכרז פומבי לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר.

1.5 עדכון המאגר ייעשה באמצעות פרסום הזמנה פומבית להצטרפות למאגר, ע”י רשות הניקוז, בהתאם לצרכיה מעת לעת ולכל הפחות אחת לשנה.

1.6 יש להגיש את הבקשה להיכלל ברשימות המציעים עד ל-30.3.23 .

 

2. הגשת בקשה להיכלל ברשימות המציעים

2.1 המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו, יגישו בקשה להצטרפות (להלן: "מציע"ו/או "המציעים", לפי העניין) באמצעות מילוי הטופס מטה.

2.2 הבקשה תוגש באמצעות הטופס ואשר אליו יצורפו כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, הכל עפ”י הפרטים שלהלן.

2.3 יודגש בזאת כי כחלק מהגשת הבקשה להיכלל במאגר יידרשו המציעים להתחייב בכתב, כי ימציאו ליועץ המשפטי של רשות הניקוז כל מידע הדרוש לו, על מנת לבחון אם קיים חשש לניגוד עניינים.

2.4 מציע רשאי להגיש בקשת הצטרפות לתחום התמחות אחד או יותר, לשיקול דעתו, אך עליו לצרף את כל האישורים והמסמכים אותם הוא נדרש להגיש עבור כל תחום ותחום.

 

3. בחינת הבקשות

3.1 בקשת מציע תיבדק על ידי ועדה מטעם רשות הניקוז (להלן: "הועדה"), תסווג בתחום העיסוק המתאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי המציע.

3.2 הוועדה תבדוק עמידת המציע בתנאי סף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה.

3.3 אם לא התקיימו במציע תנאי הסף, תקבע זאת הוועדה ותציין זאת בהחלטתה.

3.4 במסגרת בחינת הבקשות, תהא הוועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למציעים כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ובכלל זה המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע לתחום הייעוץ הרלוונטי. כחלק מהליך בחירת מועמדים, תהא הוועדה רשאית לזמן מציע לראיון ו/או לפנות לקבלת המלצות.

3.5 לוועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציע למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת גם אם המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטיים, לרבות בשל אי המצאת אמצעי הוכחה לעמידה בהם וכן רשאית הוועדה להסיר יועץ מהמאגר. החלטת הועדה שלא לצרף מציע, כאמור, למאגר, או להסיר יועץ מהמאגר, תנומק בכתב; לא תחליט הועדה על אי רישום או הסרה מרישום, מנימוק שאינו אי עמידה בתנאי הסף או אי המצאת אמצעי הוכחה, כאמור, אלא לאחר שאפשרה לאותו מציע/יועץ/מתכנן, לפי העניין, להביא את טענותיו בפניה.

3.6 הרשות רשאית שלא לקבל מציע אשר לרשות ו/או לגוף ציבורי אחר יש ניסיון רע ו/או לא מוצלח עמו מכל סיבה שהיא לרבות: אין עמידה בהתחייבויות משמעותיות במהלך התכנון / ייעוץ, ו/או איכות תכנון לא מקובלת ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי עמידה במצגים מוקדמים שהוצגו במהלך התכנון ו/או אי עמידה בהוראות המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו ו/או בדרישות לתוספות תשלום או תנאים נוספים בשונה מהמוסכם ו/או אי שביעות כללית מהתכנון וכיוצב'.

3.7 הוועדה רשאית לתחום כל מקצוע/תחום למספר יועצים מקסימאלי, על פי שיקול דעתה, כמפורט במסמכי הפנייה .

3.8 לוועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציעים למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם אם המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטים.

3.9 לאחר אישור רישום / אי רישום המציע במאגר, תישלח לו הודעה על כך.

 

4. תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים

4.1 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין שאינו תאגיד רשום;

4.2 המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל”ו 1976.

4.3 השכלה והכשרה מקצועית: בעל תואר אקדמי רלוונטי לתחום הייעוץ/תכנון, רישוי, רישום ו/או הסמכה, הכל כנדרש עפ”י כל דין למתן השירותים בתחום. היה המציע תאגיד, יציין את הגורם/ים מטעמו בעל/י ההשכלה וההכשרה, הרישוי וההסמכה כאמור.

4.4 ניסיון וותק מקצועי בתחום/מים אליו/הם מוגשת הבקשה בהתאם לדרישות המפורטות בנספח ב'.

 

5. אמצעי הוכחה לעמידה בתנאי הסף

המציע יצרף להצעתו את כל אלה:

5.1 צילום תעודת זהות או תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם, על פי העניין, במקרה שהמציע הינו תאגיד;

5.2 העתק תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע"מ;

5.3 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח הנספח למסמך זה.

5.4 אישור תקף מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי דין חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו-1976;

5.5 השכלה והכשרה מקצועית: אישורי השכלה, העתקי רישיונות ותעודות רישום בכל מרשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובכלל זה צילום רישיון בתוקף או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, הכל בהתאם לתחום אליו מוגשת הבקשה. במקרה של מציע שהינו תאגיד, יצורפו המסמכים דלעיל ביחס לכל אחד מהעובדים המיועדים מטעמו לביצוע העבודות/למתן השירותים.

5.6 וותק מקצועי: המציע יגיש קורות חיים/פרופיל משרד – פירוט על עבודותיו ועל עבודות עובד/י המציע המיועד/ים מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות, בתקופת הוותק (בהתאם לסוג היועץ, כפי שפורט לעיל).

5.7 ניסיון מקצועי: פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות סעיף ‎5 לעיל בתיאור חופשי, בצירוף המלצות, אסמכתאות ואישורים, וכן פרטי אנשי קשר אצל הגורמים הממליצים. הרשות תהיה רשאית לפנות לגורמים הממליצים על מנת לקבל פרטים ו/או הבהרות בהתייחס למציע וכמו כן הרשות תהיה רשאית לפנות לגורמים אחרים שעבורם ביצע המציע עבודות גם אם לא פורטו ברשימת הממליצים. נספח ד'להורדת קובץ מילוי >>

5.8 בקשה להצטרפות בנוסח הנספח למסמך זה (הצהרת המציע) אליה מצורפת הצהרה לחתימת המבקש המאשרת את אמיתות המידע שנימסר. נספח א' – כתב הצעה להיכלל במאגר מתכננים/יועציםלהורדת קובץ למילוי >>

5.9 באחריות המציע לעדכן את הרשות בדבר כל שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר וליצירת קשר עמו.

5.10 נספח ב' – תנאי סף מקצועיים למאגר יועצים/ מתכננים לרשות ניקוז שקמה בשור לפי תחומים מקצועייםלהורדה לצפייה >>

5.11 נספח ג' – תצהירלהורדת קובץ למילוי >>

 

6. מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף

6.1 ניתן להגיש בקשות הצטרפות עד לתאריך 30.03.2023  בשעה 12:00 אופן ההגשה הוא כמפורט בסעיף ‎2  לעיל.

6.2 לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה.

6.3 לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות להצטרף למאגר, תבחן הוועדה את כל הבקשות שהוגשו, עפ”י נהלים ובהתאם לקבוע לעיל בסעיף ‎

 

7. התקשרות עם יועץ מתוך המאגר

7.1 במידת הצורך, לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסוימת, תיערך פניה ליועצים הכלולים במאגר, בהתאם לסיווגם המקצועי ולהיקפי העבודה ו/או השירות הנדרשים.

7.2 הפנייה לקבלת הצעת מחיר תכלול את : פירוט העבודות, מקום הביצוע, שלבי ביצוע, לוח הזמנים הקצוב לביצוע העבודות, מסמכים שיש לצרף להצעת המחיר, המועד האחרון להגשת הצעות המחיר, מחירי מינימום ו/או מקסימום (אם הרשות תחליט על כך) ותנאים נוספים לפי שיקול דעתה של הרשות.

7.3 במקרים שהרשות תבקש הצעות מחיר מהמתכננים/היועצים הרשומים במאגר, הרשות תוכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לבקש מהמציעים לנקוב בסכום קבוע מראש לביצוע העבודה, ו/או באחוזים מערך הפרויקט ו/או בהנחה מאחד התעריפים המקובלים במשק, והכל על פי שיקול דעתה של הרשות.

7.4 לגבי חלק מהמקצועות/התחומים רשאית הרשות לקבוע ולאמץ תעריפי עבודות יועץ אחידים כדוגמאת משרד הביטחון, משרד השיכון, אגף שימור קרקע, נתיבי ישראל או כל גוף ציבורי אחר, ואף לגבי תעריפים אותם תחליט הרשות שהינם תעריפי עבודה של הרשות, במהלך זה יועסק היועץ / מתכנן על פי התעריפים המפורטים לעיל, והכל כפי שיפורט להלן בהתייחס לתחומים השונים.

7.5 בהתייחס לכל עבודה ו/או פרוייקט שבו תבקש הרשות לקבל שירותי יועצים/מתכננים שבמאגר, היא רשאית לערוך הליך בחינה תחרותי המשלב בין הצעת המחיר של היועץ לבין האיכות והניסיון הרלוונטי שלו לביצוע עבודה כזו או אחרת. הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ”י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לרשות הניקוז. רשות הניקוז תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין היתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסוים, מספר הפניות בהן זכה יועץ מסוים, ניסיון עבר של החברה עם היועץ, עומס העבודות המוטל על כל יועץ, שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומוגניות ואחידות, יתרון מקצועי בתחום העבודה הספציפי על פני מתכננים אחרים בפרויקט מסוים וכיוצ"ב, ובכל מקרה תהיה הרשות כפופה להוראות כל דין בעניין זה

7.6 היועץ/מתכנן שייבחר לבצע ולתת את השירותים כזוכה בהליך ההתמחרות או בהתאם לתעריף שנקבע כמפורט לעיל יידרש למלא, בטרם ההתקשרות עימו וכתנאי סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס, התשל”ו – 1976, ואישור על היותו עוסק מורשה וכן אישור על קיום בטוחים לרבות ביטוח אחריות מקצועית בסכומים התואמים את היקף העבודה שהוזמנה והכולל כיסוי בגין נזקי צד ג' וכיסוי בגין נזקי הצפות ו/או נזקי סחף בסכומים התואמים את העבודה שהוזמנה ו/או ביטוח אחריות מעבידים ו/או כל ביטוח אחר בהתאם לסוג וטיב העבודה ועל פי דרישת הרשות .

7.7 התקשרות עם יועץ/מתכנן וכניסתו למאגר תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, אשר יהווה תנאי להתקשרות עם היועץ/מתכנן.

7.8 הרשות אינה מתחייבת להתקשר עם מי מבין היועצים/המתכננים שיכללו במאגר ו/או להזמין עבודה בהיקף כל שהוא אם בכלל ולא תהיה למתכננים ו/או ליועצים כל טענה כלפי הרשות בעניין זה.

7.9 יועץ לא יועסק על ידי הרשות אלא לאחר שייחתם עמו הסכם התקשרות בנוסח שתערוך רשות הניקוז וכן ימציא את הערבויות הרלוונטיות ואישורי ביטוחים בהתאם לאמור בהסכם (אשר יצורף לפניה ליועצים או יפורסם באתר רשות הניקוז) ואשר אושרה ההתקשרות איתו ע”י היועץ המשפטי, לעניין העדר ניגוד עניינים. היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי הרשות בקשר לכך.

7.10 אין בהמצאות יועץ במאגר יועצי הרשות, כתנאי מחייב לרשות לפנות אליו לקבלת הצעת מחיר לעבודה כזו או אחרת ואין בקיום מאגר יועצים דבר המונעה מהרשות לקיים הליך פנייה נוסף ומקביל ליועצים שאינם כלולים במאגר לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות תכנון / יועץ והכל בכפוף לאישור היועץ המשפטי של הרשות.

 

8. הבהרות

8.1 כל שאלת הבהרה הנוגעת לאמור ניתן לפנות לרשות הניקוז באמצעות דואר אלקטרוני: info@besor.org.il / uria@besor.org.il עד ליום 30.03.2023  בשעה: 12:00

8.2 רשות הניקוז שומרת לעצמה את הרשות למתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ”ל. השאלות ותשובות ההבהרה יופצו למציעים השונים ויצורפו על ידי המציעים כשהם חתומים על ידם כחלק מהמסמכים שעל המציעים להגיש במסגרת המכרז.

8.3 מועמד המגיש מועמדות מסכים כי כל התנאים שפורטו לעיל והאמור לעיל מקובלים עליו.

8.4 בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.

 

9. טופס ההגשה

* נא לשים לב, בקבצים המצורפים ניתן להעלות כל קובץ עד 1GB

 • נא לכתוב כל שם בנפרד
 • נא לבחור אחד או יותר מהתחומים המפורטים.
 • בפורמט PDF / JPG
  סוגי קבצים מורשים: pdf, jpg, Max. file size: 1 GB.
 • בפורמט PDF
  סוגי קבצים מורשים: pdf, Max. file size: 1 GB.
 • בפורמט PDF
  סוגי קבצים מורשים: pdf, Max. file size: 1 GB.
 • בפורמט PDF
  סוגי קבצים מורשים: pdf, Max. file size: 1 GB.
 • אישורי השכלה, העתקי רישיונות ותעודות רישום בכל מרשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובכלל זה צילום רישיון בתוקף או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, הכל בהתאם לתחום אליו מוגשת הבקשה. במקרה של מציע שהינו תאגיד, יצורפו המסמכים דלעיל ביחס לכל אחד מהעובדים המיועדים מטעמו לביצוע העבודות/למתן השירותים. כל קובץ בנפרד בפורמט PDF
  שחרר קבצים כאן או
  סוגי קבצים מורשים: pdf, Max. file size: 1 GB, Max. files: 10.
  • קורות חיים/פרופיל משרד – פירוט על עבודותיו ועל עבודות עובד/י המציע המיועד/ים מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות, בתקופת הוותק (בהתאם לסוג היועץ, כפי שפורט לעיל). בפורמט PDF
   סוגי קבצים מורשים: pdf, Max. file size: 1 GB.
  • בפורמט PDF
   סוגי קבצים מורשים: pdf, Max. file size: 1 GB.
  • בפורמט PDF
   סוגי קבצים מורשים: pdf, Max. file size: 1 GB.
  • פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות סעיף ‎5 לעיל בתיאור חופשי, בצירוף המלצות, אסמכתאות ואישורים, וכן פרטי אנשי קשר אצל הגורמים הממליצים. הרשות תהיה רשאית לפנות לגורמים הממליצים על מנת לקבל פרטים ו/או הבהרות בהתייחס למציע וכמו כן הרשות תהיה רשאית לפנות לגורמים אחרים שעבורם ביצע המציע עבודות גם אם לא פורטו ברשימת הממליצים. בפורמט PDF
   סוגי קבצים מורשים: pdf, Max. file size: 1 GB.
  • הסכם מתכנן בנוסח הזה ייחתם מול יועצים / מתכננים רלוונטיים בהמשך.